FATRA V KOSTCE – ČÁST ČTVRTÁ

FATRA V KOSTCE – ČÁST ČTVRTÁ

Pokračujeme v našem vzpomínkovém seriálu u příležitosti 85. výročí založení naší společnosti. V tomto čísle se zaměříme na hlavní události z let 1980-1994.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let plnila média zprávy o měnící se Evropě. Jednalo se především o postupný rozpad socialistických režimů ve státech střední a východní Evropy. Rozhoření vleklého sporu kolem vodního díla Gabčíkovo – Nagymaros zůstalo poněkud stranou jejich pozornosti. Stejně jako skutečnost, že dokončení díla na slovenské straně se uskutečnilo za přítomnosti izolačních fólií Fatrafol dr. 803. Rozsah aplikace fóliového těsnění na tomto díle patří k největším ve světě.

Na trh s hydroizolačními materiály vstoupila Fatra v roce 1958. Už na samém počátku výroby izolačních fólií si připsala světový úspěch. Fólie Izofol BB, zasvěcenými nazývaná „baraba“, byla použita k izolaci vyrovnávací nádrže vodního díla Dobšiná. Jednalo se o jednu z prvních sypaných hrází na světě izolovaných fólií. Izolace 200 metrů hráze vysoké 9,5 metru byla provedena způsobem, vyvolávajícím u dnešních odborníků shovívavý úsměv. Nicméně když v říjnu 2003 došlo k jejímu odkrytí, našla zde skupina technologů z Fatry narůžovělou fólii Izofol BB neporušenou, vykazující skvělé fyzikální vlastnosti. Dnes patří Fatra k nejvýznamnějším výrobcům hydroizolačních PVC fólií ve světě.

Takřka bez povšimnutí laické veřejnosti došlo k další události i v roce 1992. Její možný negativní vliv se začíná projevovat až s odstupem let. Do Fatry nastoupili poslední vyučenci v oboru gumař–plastikář. Privatizací státních firem po roce 1989 se mechanismus plánovitého vzdělávání poškodil. Odvětví plastikářského a gumárenského průmyslu se tento vývoj dotkl přímo fatálně. Od roku 1990 nenabízelo obor gumař-plastikář žádné učňovské středisko v republice. Započítat se nedá ani naděje, která svitla na přelomu tisíciletí se vzdělávacím projektem EDUCA, se kterým přišel většinový vlastník Fatry Chemapol. Přebudování napajedelského zámku na moderní střední školu skončilo nezdarem.
V roce 1993 došlo k zásadní vlastnické změně společnosti v rámci 1. vlny kupónové privatizace, kdy byla převedena akciová společnost Fatra ze státních rukou k jednotlivých vlastníkům (akcionářům). V následujícím období docházelo ke koncentraci držitelů akcií a dalším vlastnickým změnám.
V roce 1980 byla fólie Porofol oceněna titulem technicky pokrokový výrobek. Do provozu je uvedeno balicí zařízení na balení nafukovacích hraček, vyvinuté a vyrobené ve vlastní dílně automatizace a mechanizace.

V první polovině osmdesátých let byl ve spolupráci s VÚGPT Gottwaldov řešen vývoj hydroizolační fólie dr. 801 pro izolaci ve vodním, průmyslovém a inženýrském stavebnictví, který následně získal osvědčení “Technicky pokrokový výrobek”. Je instalována nová linka na zpracování fólie PVB Butaflex, která slouží jako mezivrstva bezpečnostních skel. V přízemí budovy 32a byla vybavena dílna pro výrobu lisované podlahoviny Fatrantis. Byla sem přemístěna výroba z budovy válcovny a rozšířena o tři etážové lisy, zkonstruované a vyrobené ve Fatře. Aplikace tuzemského vysokopevnostního polyamidového hedvábí v kombinaci s viskózovou střiží v textilních vložkách se stává předpokladem výroby důlního dopravního pásu se sníženým počtem textilních vložek pod označením DP A-2. Také se podařilo úspěšně dokončit vývoj hydroizolační fólie dr. 803 k izolaci proti pronikání odpadních zemědělských produktů do spodních vod. Zahájena výroba oboustranně dezénovaných fólií pro přepravu gumárenských surovin, průtažných fólií PE a hladkých drenážních trubek PVC. Do provozu je uvedena drtící linka na zpracování odpadu PVC, napojená na míchací uzel. Byla zastavena výroba heterogenních podlahovin řady Standard v šíři 1 000 mm. Lisovaná podlahovina „Rekord“ získává titul nejlepšího výrobku ministerstva průmyslu 1984 a hydroizolační fólie dr. 803 titul technicky pokrokového výrobku. Instalována je vysoce moderní linka na výrobu granulátu Interplastica. Fatra byla řadu let i výrobcem lepidel na plasty. V roce 1984 jich bylo spolu s nátěrovými hmotami vyrobeno více než 288 tun. V roce 2001 byla jejich výroba zastavena. V roce 1985 vzniká hydroizolační program pro výrobu izolačních fólií pro vodní stavby. Zastavena je výroba spojovacích dílců z neměkčených směsí. Základní sortiment podniku tvořily podlahoviny PVC, válcované výrobky PVC, dopravní pásy a řemeny, obalové materiály z PE a PP, vytlačované výrobky (profily a hadice) a svařované výrobky (pláštěnky, nafukovací hračky, reklamní předměty). V celkovém pohledu na závod se objevuje nová dominanta – vodojem a je vybudována nová elektrická přípojka 110 kV.

V druhé polovině osmdesátých let probíhá delimitace pláštěnek na Slovensko do Handlové. Sortiment podlahovin je rozšířen o speciální druh Fatrasport, určený pro sportovní zařízení, a v podniku se vyrábí barevné fólie PVB pro stanice metra v Praze. Končí stavba parní tepelné přípojky a je instalován čtyřbarevný potiskovací stroj Colombo. Na sídlišti Malina pokračuje péče podniku o bydlení zaměstnanců podporou individuální výstavby řadových domů formou nenávratných půjček. Investice do modernizace závodu pokračují instalací počítače EC 1027, tlakového hnětiče ve válcovně, nového lisu u výroby dopravních pásů a linky na výrobu zdravotně nezávadných hadiček. Dále byla zahájena výroba nafukovacích textilních lehátek z nánosovaného textilu dodávaného Gumotexem Břeclav. Novým výrobkem jsou perleťové pláštěnky ESO a tlakové PE trubky s pevností 3,2 MPa. Je realizován projekt recirkulace chladicích vod. Závod se podílí na výstavbě družstevních bytů pro zaměstnance v Palackého ulici.

Na Zámoraví jsou instalovány vytlačovací linky na výrobu vícevrstvých bariérových fólií pro balení v potravinářství (sýry, maso, salámy apod.) a šestibarevný potiskovací stroj Lemoflex – technologie flexografického tisku. Je zahájena stavba deemulgační stanice a přístavku válcovny, do kterého jsou umístěny kanceláře a šatny s příslušenstvím. Postupně jsou na vybraná pracoviště umísťovány osobní počítače PC-AT a PC-XT. V tomto období byla uzavřena dohoda o sdružení finančních prostředků Fatry a MěstNV v Otrokovicích na vybudování skládky pevného odpadu v Kvítkovicích, na kterou Fatra poskytla 3 180 000 Kčs. Stavba zahájena v říjnu 1989 a dokončena v roce 1992. Podobný charakter měla dohoda mezi Okresním národním výborem v Gottwaldově a Fatrou. Účelem bylo finanční zabezpečení výstavby pavilonu dnešní Baťovy nemocnice pro porodnické a gynekologické oddělení. Fatra poskytla nenávratný účelový finanční příspěvek ve výši 1 000 000 Kčs. V roce 1990 vyvinut nový typ izolační fólie Ekoplast proti únikům vybraných ropných látek a fólie dr. 804 pro izolaci střech. Služby v pokládce podlahovin i izolačních fólií poskytuje nově utvořené aplikační středisko. U budovy válcovny dokončena stavba spalovny exhalátů Wanda.

Začátkem devadesátých let byly vyřazeny ze směsí PVC stabilizátory na bázi olova a kadmia, zahájen pravidelný monitoring ovzduší v Napajedlích a zavedena výroba lisované podlahoviny “Favorit”. Probíhají práce a dodávky pro počítačovou síť IBM s počítačem 970 RISC 6000, dvanácti moduly informačního systému Unipack a dvěma stovkami uživatelských pracovišť. Rozšiřuje se nabídka PE fólií pro exkluzivní balení potravin i průtažných fólií pro paletové balení. Napojením na Teplárnu Otrokovice dochází k zastavení provozu vlastní kotelny, je zlikvidován starý tovární komín a prostory přeměněny na výrobní provozy zpracovávající polyolefiny. V tomto období byly také provedeny první zkoušky s vodou ředitelnými barvami. Fólie z HDPE získávají osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro styk s potravinami a pitnou vodou. Po třiadvaceti letech byla zrušena výroba PVB fólie. Fatra pořádá mezinárodní sympozium „Plasty a jejich zpracování“ ve Zlíně a začíná psát novou historii mezinárodních konferencí Plastko. V Napajedlích je zřízena podniková prodejna, která byla v roce 2006 v rámci restrukturalizace prodána a zavedena podniková konta pro výplatu mezd. Uskutečnila se první řádná valná hromada privatizované společnosti v rámci 1. vlny kupónové privatizace (18. srpna 1993) za přítomnosti 61,73 % vlastníků akcií.

V roce 1994 se Fatra stává členem Svazu chemického průmyslu ČR a hlásí se k programu „odpovědné podnikání v chemii“ a závod válcovny získává certifikát společnosti LRQA o souladu systému řízení kvality s normami ISO 9001. Strojírenský závod vystavuje poprvé na MSV v Brně, nabízí vertikální vytlačovací stroj Vertex, jednošnekový VS 32 a poloautomatickou navíječku.