Nová úpravna vody

Nová úpravna vody

Loni jsme zahájili dlouho připravovanou akci výstavby úpravny vody jako zdroje upravené vody pro stávající potřeby výroby a pro zásobování technologií v budoucí nové válcovně.

Při projektu jsme vycházeli ze zkušeností získaných při provozování původní provizorní úpravny pro Comerio I. Pomohly nám jak při projektování úpravny, tak při navrhování celkového systému chlazení. Původní projekt byl několikrát přepracováván, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího technologického řešení. Předpokládáme, že nová úpravna bude v budoucnu zásobovat celý závod, neboť její projektovaná kapacita a použitá technologie umožní pokrýt budoucí spotřebu upravené vody v celém napajedelském areálu.
Nová úpravna také plně nahradila starou, situovanou v budově č. 25a, která byla zdemolována a ustoupila tak výstavbě nové válcovny. Celá technologie sestává ze tří hlavních částí: úpravny vody, věžového chlazení a strojního chlazení. Při návrhu úpravny bylo využito posledních nejnovějších technologií včetně reverzní osmózy. Jedná se o druh filtračního zařízení, které jsme použili místo dříve používaných iontoměničových filtrů. Zjednodušuje úpravu vody, není náročná na prostor a při stejném výkonu nejsou její provozní náklady tak vysoké jako u iontoměničů. Námi upravovaná voda se bude používat pro zásobování technologií celého napajedelského areálu, k doplňování otevřeného i uzavřeného okruhu chlazení a z velké části k doplňování druhé významné části technologie, kterou jsou chladicí věže. Chladicí technologie sestává ze 4 věží umístěných na střeše úpravny, z čehož jsou 3 nové a jedna již dříve používaná pro Comerio I. Zde dochází k největší spotřebě vody díky odparu do ovzduší, odluhu a výnosu vody při činnosti větráků ve věžích.
V současnosti největší problémy u věží způsobuje prach plný železitých částic z blízké vysokorychlostní železnice, který nám stéká po chladičích do sběrných van a tím dochází ke zvyšování tvrdosti a vodivosti vody, na jejímž základě je řízen odluh, což s sebou nese i zvýšenou spotřebu vody. Aby to nebylo tak jednoduché, musíme také dále sledovat biologické znečištění skrápěcí vody, protože věže fungují jako pračky okolního vzduchu. Proto je nutné zajistit, aby se ve skrápěcí vodě nevyskytovaly bakterie salmonely, legionelly a dalších patogenů.
Z věží se vychlazená voda rozděluje pro uzavřený okruh Comeria I a přes výměníky do otevřeného okruhu válcovny. Přestože chladicí věže jsou nejmodernější konstrukce, může se stát, že v nejteplejších dnech nebo týdnech roku nedosáhneme požadované výstupní teploty. Proto je celý chladicí systém kombinován se strojním chlazením, které v době vysokých teplot bude pomáhat s dochlazováním vody věžové přes tepelné výměníky.
Výstupy z jednotlivých částí úpravny jsou sledovány, aby se docílilo maximálního využití vstupní suroviny, tj. vody, a dosáhlo se maximální úspory při regeneraci technologických celků. Sledována je hlavně tvrdost a vodivost. Technologické celky jsou uspořádány tak, aby bylo při havárii možno překlenout vadný díl technologie a nedošlo tím k narušení chodu celé úpravny. Koncepce počítá s tím, že může dojít k výpadku kteréhokoliv technologického dílu bez narušení výsledné funkce úpravny. Řízení technologie je zajištěno systémem AISE, který je dozorován nepřetržitým energetickým dispečinkem. Mimořádné stavy se také přenášejí na mobilní telefony odpovědných osob.
Věříme, že nová úpravna vody bude spolehlivě zásobovat kvalitní vodou nejen Novou válcovnu, ale bude sloužit k potřebám celého závodu. Po dokončení všech potřebných. Po plánovaném připojení této úpravny na zdroje vlastní podzemní vody (studny) dojde s ohledem k výraznému snížení množství odebírané pitné vody z vodovodního řadu k významné úspoře finančních nákladů.