Realizované rozvojové projekty

Název projektu Cíl projektu Popis projektu
KOMPLEX ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI FATRA, A. S., V NAPAJEDLÍCH
je spolufinancovaný Evropskou unií
Snižování energetické náročnosti výroby cestou využívání nejlepších dostupných technologií. Realizací projektu dojde ke snížení emisí škodlivin do ovzduší – emisí CO2, emisí tuhých znečisťujících látek, SO2, NOx a CO. Snížením emise skleníkových plynů projekt napomůže omezování skleníkového efektu. Mimo to projekt přispěje k úspoře neobnovitelných zdrojů a surovin snížením spotřeby energie.
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU KALANDROVÁNÍ V LABORATOŘI SPOLEČNOSTI FATRA, A. S., V NAPAJEDLÍCH
je spolufinancováno Evropskou unií
Snižování energetické náročnosti  / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Podstatou projektu je náhrada stávajícího technologického zařízení – laboratorního dvouválce pro míchání a zpracování PVC směsí do formy fólie.