Informace o vlivu plastů na životní prostředí

Informace o vlivu plastů na životní prostředí

Hlavním závěrem studie z července 2022, která byla zpracována společností McKinsey & Company, je skutečnost, že plasty mají ve většině aplikací nižší celkový podíl na vzniku skleníkových plynů (CO2) než jejich alternativy. McKinsey & Company je americká konzultační firma s celosvětovou působností. Patří k nejprestižnějším konzultačním společnostem vůbec a mezi jejími zákazníky je 80 % největších světových společností i řada vlád a neziskových organizací.

Plasty jsou všudypřítomné v rámci globální ekonomiky a jako takové jsou často součástí debat, vedoucích se od vlivu na znečištění oceánů až po možnosti recyklace. Bohužel bývá přehlížen jejich přínos, jako je prodloužení doby trvanlivosti potravin díky plastovým obalům či využití plastů při výrobě solárních panelů či větrných turbín.

Cílem provedené analýzy společností McKinsey & Company bylo objektivní posouzení pozitivních i negativních dopadů na životní prostředí různých materiálů ve stejných aplikacích.

V rámci studie bylo v USA zkoumáno 5 sektorů s největší spotřebou plastů. Jedná se o obalový průmysl, stavebnictví, automotive, textilní průmysl a zboží dlouhodobé spotřeby, což reprezentuje 90 % výroby a spotřeby plastů po celém světě. V těchto 5 sektorech byly vybrány reprezentativní aplikace, pro které již dnes existují životaschopné neplastové varianty. Mezi aplikacemi, pro které se ve velkém měřítku používají neplastové alternativy, jako je sklo, dřevo, ocel, papír aj., mají plastové verze výrobků zkoumané v této studii nižší příspěvek ke vzniku skleníkových plynů ve 13 ze 14 případů.

Do studie byly zahrnuty tyto produkty: sáčky na potraviny, nádoby na krmivo pro domácí zvířata, obaly na čerstvé maso, dávkovače na mýdlo, průmyslové sudy, kanalizační trubky, vodovodní potrubí, nábytek, automobilové palivové nádrže, šroubovací uzávěry, trička, koberce, obaly na nealkoholické nápoje.

Úspory CO2 v celém životním cyklu produktu z plastů oproti neplastovým variantám se pohybují od 10 do 90 %. Pouze u obalů na mléko měl kartonový obal mírně nižší hodnoty než HDPE láhev, a to díky významné úrovni recyklovatelnosti těchto kartonový obalů. Jedná se již o několikátou nezávislou studii, která na základě systematického posouzení faktických údajů dochází k závěru, že využití plastů má nejen opodstatnění díky jejich nenahraditelným vlastnostem, ale v mnoha případech má menší vliv na životní prostředí než jejich alternativy.

Závěrem je potřeba konstatovat, že výhody plastů nijak nesnižují potřebu plastikářského průmyslu pokračovat ve zlepšování environmentální výkonnosti, jako je např. snižování spotřeby energie a zvyšování podílu recyklátů ve výrobcích.

Zpracováno dle McKinsey & Company, July 2022, Climate impact of plastics