Udržitelnost pro nás není jenom slovo, ale je to pevná součást našich životů. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepším ve všem co děláme. Proto jsme si stanovili dobrovolné cíle, které systematicky integrujeme do našich rozhodnutí.Tyto cíle představují konkrétní kroky směrem k celkovému zlepšení naší ekologické a společenské odpovědnosti. Cíle jsou stanoveny pro meziroční srovnání 2020/2025.


Udržitelný rozvoj má jeden základní cíl – uspokojení dnešních potřeb takovým způsobem, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. To znamená optimálně sladit hospodářský rozvoj, sociální pokrok a respekt k životnímu prostředí. Chovat se odpovědně vůči lidem, zachovávat přírodní zdroje a minimalizovat dopady lidské činnosti na okolní prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

 • Zodpovědné zacházení se surovinovými i energetickými zdroji, snižování spotřeby energií
 • Minimalizace vzniku odpadu, třídění odpadu
 • Interní recyklace surovin, zpětný odběr materiálů, využívání recyklátů při výrobě produktů
 • Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, snižování emisí
 • Splnění všech zákonných požadavků, pravidelné provádění auditů a certifikací

Sociální aspekty

 • Vytváření příznivých pracovních podmínek, zajištění bezpečnosti práce
 • Vzdělávání, odborná příprava a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Zajištění spokojenosti našich zaměstnanců, podpora osobní zodpovědnosti
 • Podpora společenské angažovanosti, kulturních, sportovních a sociálních aktivit
 • Posilování týmového ducha a sdílení hodnot společnosti

Ekonomické aspekty

 • Efektivita výroby, racionální využívání surovin
 • Výroba kvalitních produktů, zajištění dlouhé životnosti výrobků
 • Vytváření inovací, vývoj produktů s ohledem na efektivní využití surovin a energií
 • Přísná kritéria vstupních, výstupních i procesních kontrol
 • Systémová řešení a výroba produktů na míru

VÝROBKY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

Z širokého portfolia výrobků, které usnadňují a zpříjemňují zákazníkům i konečným spotřebitelům život, mají některé přímou vazbu na zásady udržitelnosti. Zde je výběr těch nejvýznamnějších skupin produktů:

Izolační fólie

Izolační fólie pro systémy chladných střech, tzv. cool roofs – bílé provedení horní vrstvy fólie odráží více slunečního světla, což přispívá ke snížení teploty střechy a redukci nadměrného zahřívání budov. Tyto střechy snižují potřebu klimatizovat vnitřní prostory, čímž redukují spotřebu energie.

Hydroizolační fólie pro zelené střechy. Osázené střešní plochy vsakují a odpařují zpět do ovzduší velké množství srážkové vody a výrazně tím přispívají k ochlazování budov, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.

Fólie pro zadržování vody v krajině – jezírka, rybníky, biotopy a nádrže, pomáhají ke zmírnění sucha a zlepšení mikroklimatu.

Izolační fólie pro ochranu staveb proti vodě, zemní vlhkosti či radonu – izolace domů i průmyslových objektů a tunelů zajišťují funkčnost a prodlužují životnost.

Podlahové krytiny

Ve spodní vrstvě podlahových krytin je obsaženo až 80 % regranulátů vzniklých přepracováním interních technologických zbytků, což přispívá k uzavření materiálového cyklu těchto produktů.

BO PET fólie

Vlastnosti BO PET fólií a laminátů umožňují použití těchto obalových materiálů v náročných aplikacích, například v potravinářství pro prodloužení skladovatelnosti potravin, což přispívá k šetření potravinovými zdroji.

Speciální výrobky

Výstražné fólie pro ochranu kabeláží obsahují až 95 % regranulátu, což přispívá k šetření prvotního materiálu.


čLENSTVÍ A CERTIFIKACE

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.

EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během životního cyklu.


Ke stažení

katalog
 • CSR 2023
  • CSR 2023
  • Certifikát VinylPlus 2023
  • Zpráva o stavu ochrany ŽP 2023
  • Politika integrovaného systému řízení - Fatra
  • Osvědčení Responsible Care 2023