Udržitelnost pro nás není jenom slovo, ale je to součást našich životů. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepším ve všem co děláme. Při meziročním srovnání 2021/2022 se nám podařilo přispět k lepšímu životnímu prostředí těmito úsporami.


Udržitelný rozvoj má jeden základní cíl – uspokojení dnešních potřeb takovým způsobem, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. To znamená optimálně sladit hospodářský rozvoj, sociální pokrok a respekt k životnímu prostředí. Chovat se odpovědně vůči lidem, zachovávat přírodní zdroje a minimalizovat dopady lidské činnosti na okolní prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

 • Zodpovědné zacházení se surovinovými i energetickými zdroji, snižování spotřeby energií
 • Minimalizace vzniku odpadu, třídění odpadu
 • Interní recyklace surovin, zpětný odběr materiálů, využívání recyklátů při výrobě produktů
 • Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, snižování emisí
 • Splnění všech zákonných požadavků, pravidelné provádění auditů a certifikací

Sociální aspekty

 • Vytváření příznivých pracovních podmínek, zajištění bezpečnosti práce
 • Vzdělávání, odborná příprava a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Zajištění spokojenosti našich zaměstnanců, podpora osobní zodpovědnosti
 • Podpora společenské angažovanosti, kulturních, sportovních a sociálních aktivit
 • Posilování týmového ducha a sdílení hodnot společnosti

Ekonomické aspekty

 • Efektivita výroby, racionální využívání surovin
 • Výroba kvalitních produktů, zajištění dlouhé životnosti výrobků
 • Vytváření inovací, vývoj produktů s ohledem na efektivní využití surovin a energií
 • Přísná kritéria vstupních, výstupních i procesních kontrol
 • Systémová řešení a výroba produktů na míru

VÝROBKY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

Z širokého portfolia výrobků, které usnadňují a zpříjemňují zákazníkům i konečným spotřebitelům život, mají některé přímou vazbu na zásady udržitelnosti. Zde je výběr těch nejvýznamnějších skupin produktů:

Izolační fólie

Izolační fólie pro systémy chladných střech, tzv. cool roofs – bílé provedení horní vrstvy fólie odráží více slunečního světla, což přispívá ke snížení teploty střechy a redukci nadměrného zahřívání budov. Tyto střechy snižují potřebu klimatizovat vnitřní prostory, čímž redukují spotřebu energie.

Hydroizolační fólie pro zelené střechy. Osázené střešní plochy vsakují a odpařují zpět do ovzduší velké množství srážkové vody a výrazně tím přispívají k ochlazování budov, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.

Fólie pro zadržování vody v krajině – jezírka, rybníky, biotopy a nádrže, pomáhají ke zmírnění sucha a zlepšení mikroklimatu.

Izolační fólie pro ochranu staveb proti vodě, zemní vlhkosti či radonu – izolace domů i průmyslových objektů a tunelů zajišťují funkčnost a prodlužují životnost.

Podlahové krytiny

Ve spodní vrstvě podlahových krytin je obsaženo až 80 % regranulátů vzniklých přepracováním interních technologických zbytků, což přispívá k uzavření materiálového cyklu těchto produktů.

BO PET fólie

Vlastnosti BO PET fólií a laminátů umožňují použití těchto obalových materiálů v náročných aplikacích, například v potravinářství pro prodloužení skladovatelnosti potravin, což přispívá k šetření potravinovými zdroji.

Speciální výrobky

Výstražné fólie pro ochranu kabeláží obsahují až 95 % regranulátu, což přispívá k šetření prvotního materiálu.


čLENSTVÍ A CERTIFIKACE

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.

EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během životního cyklu.


Politika integrovaného systému

Naším cílem je spokojený zákazník. Toho dosahujeme udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci. Fatra rovněž klade důraz na prevenci vzniku havárie a snížení rizika ohrožení obyvatel v okolí a majetku společnosti. Rámec pro stanovení cílů integrovaného systéme tvoří následující body.

 • Zvyšovat spokojenost zákazníků včasnými dodávkami kvalitních výrobků, při jejichž výrobě je zároveň dbáno na minimální zátěž životního prostředí.
 • Plnit požadavky právních a jiných předpisů v rámci jednotlivých oblastí integrovaného systému.
 • Předcházet znečišťování životního prostředí, uplatňovat vhodné prevenční postupy v ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a pro snížení rizika havárie.
 • Pravidelně vyhodnocovat rizika v oblastech kvality, EMS, BOZP, havarijní připravenosti a přijímat adekvátní opatření pro neustálé zlepšování všech procesů v integrovaném systému.
 • Informovat zaměstnance i veřejnost o vlivu svých činností na zdraví a životní prostředí.
 • Rozvíjet kvalifikaci a povědomí zaměstnanců ve všech oblastech integrovaného systému.
 • Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produkty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravinami.

 Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra, a. s.


Ke stažení

katalog
 • CSR report 2022
  • CSR report 2022
  • Certifikát VinylPlus 2023
  • Zpráva o stavu ochrany ŽP 2023
  • Osvědčení Responsible Care 2023