VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává společnost Fatra, a.s., se sídlem Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, IČ 27465021, DIČ: CZ27465021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4598 jako prodávající (dále jen jako „prodávající“) v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) slouží pro stanovení předpokladů, podmínek a realizaci vzájemných práv a povinností vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti.
2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem těchto obchodních podmínek, nebo na jakémkoli jiném dokumentu, nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že obchodní podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.
3. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek je nedílnou součástí nabídek, potvrzení objednávek, kupních smluv, dodacích listů a faktur na dodané zboží. Tyto obchodní podmínky jsou současně zveřejněny na webových stránkách společnosti Fatra, a.s. umístěné na adrese www.fatra.cz.

I. Předmět obchodních podmínek

1. Podmínky sjednané v rámci těchto obchodních podmínek budou aplikovány na všechny obchodní případy, v rámci kterých bude prodávající dodávat zboží kupujícímu na základě kupních smluv dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava rámcových podmínek dodávek zboží kupujícímu z nabídky prodávajícího v rozsahu určení kvalitativních podmínek, způsobu určení množství zboží, ceny zboží, platebních podmínek a způsobu uplatnění reklamace a jejího vyřízení, jakož i dalších podmínek v této smlouvě sjednaných.
3. Prodávající bude dodávat zboží kupujícímu na základě kupních smluv, které budou uzavírány formou samostatných objednávek kupujícího, potvrzením jejich obsahu prodávajícím vyhotovením a zasláním kupní smlouvy kupujícímu.
4. Kupující se zavazuje takto dodané zboží prodávajícímu a případné služby spojené s dodávkou zboží řádně převzít a včas zaplatit.
5. Kupující je povinen předložit prodávajícímu na jeho žádost doklady o své právní subjektivitě, oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, výpis z živnostenského rejstříku atd.), bankovnímu účtu a v případě jakékoliv změny bez prodlení předložit doklady s aktualizovanými údaji.
6. Informace o zboží, včetně údajů o jeho vlastnostech jsou orientačního charakteru a nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Jakákoliv nabídka zboží učiněná prodávajícím není závazná, dokud není smluvními stranami uzavřena smlouva, ledaže by prodávající svoji nabídku výslovně označil jako závaznou.

II. Dodání zboží

1. Prodávající bude kupujícímu dodávat zboží postupně v dodacích lhůtách a termínech navržených kupujícím v písemně vystavených a prodávajícím písemně potvrzených jednorázových objednávkách. Dodací lhůty nebudou delší než 35 dnů, počítáno ode dne písemného potvrzení jednorázové objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Jednorázové objednávky je kupující povinen učinit v písemné formě a zaslat je prodávajícímu poštou, faxem nebo e-mailem, přičemž objednávka musí obsahovat úplnou identifikaci subjektu kupujícího (obchodní firma a sídlo/místo podnikání kupujícího, IČO, DIČ, pokud je plátcem DPH, zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu), podrobnou specifikaci zboží dle ceníku prodávajícího (číslo nebo popis výrobku, množství jednotek, požadovaná kvalita), místo a způsob dodání zboží, dodací podmínky (doložky) v souladu s INCOTERMS 2010, jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (v případě objednávky e-mailem postačí jméno a funkce). Takováto objednávka bude pro prodávajícího závazná až okamžikem jejího písemného potvrzení, v rámci kterého dojde i k sjednání konkrétní dodací lhůty (akceptací návrhu dodací lhůty uvedené v objednávce, případně upřesněním této dodací lhůty dle expedičních možností prodávajícího).
3. V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z jakéhokoliv právního předpisu, případně jakýmkoliv jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den lhůty pro plnění povinnosti dodat zboží, zboží v místě nakládky pohotové k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu. Prodávající má právo v této souvislosti uplatnit vůči kupujícímu nárok na zaplacení tzv. skladovného ve výši 0,1% z ceny skladovaného zboží denně.
4. V případě, že kupující je v prodlení se svou povinností hradit jakýkoliv svůj finanční závazek vůči prodávajícímu, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění předmětného finančního závazku.
5. Místo dodávky zboží bude určeno sjednanou dodací doložkou dle INCOTERMS 2010, kterou je EXW sklady Fatra, a.s., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Prodávající má právo realizovat dodávku zboží i po částech. V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.
7. Prodávající předá zboží ve sjednaném místě společně s příslušným dodacím listem a dalšími dohodnutými doklady.
8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu se sjednanou dodací doložkou dle článku II. odst. 5. těchto podmínek. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku povinností prodávajícího.
9. Zboží bude dodáno v obvyklých jakostech a provedeních. Zboží může být dodáno v takovém množství, že maximální rozdíl mezi množstvím určeným dle této smlouvy a množstvím zboží skutečně dodaným může činit + – 5%.
10. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo baleno, loženo a řádně zajištěno pro jeho přepravu dle obvyklých obchodních zvyklostí. Obaly jsou uvedeny samostatně na dodacím listu a jsou i samostatně fakturovány. Kupující má možnost obaly vrátit do 180 dnů od vystavení dodacího listu prodávajícím. Vracené obaly musí být světlé, čisté a nepoškozené s přiměřeným opotřebením a to pouze stejného druhu, značení a množství, v jakém byly za uvedené období dodány kupujícímu. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí obalů, které nevyhovují výše uvedeným podmínkám. Po obdržení potvrzení o zpětném převzetí obalů zaměstnancem paletového hospodářství Fatra, a.s. je kupující povinen vystavit fakturu na vrácené obaly. Ceny musí být stejné, jako byly účtovány prodávajícím kupujícímu a na faktuře musí být uvedeno číslo dodacího listu, kterým byly obaly odesílány od prodávajícího, případně číslo faktury prodávajícího. Náklady na přepravu vracených obalů hradí vždy kupující. Obaly se vrací do provozovny, odkud byly expedovány.
11. Evidence vlastních obalů kupujícího bude písemně odsouhlasena na vyžádání jedné ze smluvních stran, zpravidla dvakrát za kalendářní rok.
12. Kovové palety jsou účtovány za nulovou cenu. Kupující je povinen je vrátit stejným dopravním prostředkem, kterým mu bylo dodáno zboží a ve stejném počtu proti potvrzení dokladu o vrácení palet.
13. Kupující se zavazuje k jednotlivým dodávkám zboží vždy řádně vracet potvrzený dodací list.
14. Smluvní strany tímto prohlašují, že vzájemná elektronická výměna dat má povahu písemně učiněného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku a zároveň výslovně berou na vědomí, že takovým přenosem zpráv mohou vzniknout závazky, které jsou právně platné a na jejichž základě se lze domáhat plnění povinností.
15. Smluvní strany se zavazují, že nebudou úkony učiněné na základě těchto obchodních podmínek jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že úkon byl učiněn formou elektronické výměny dat. Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronické zprávy a záznamy jsou přijatelným důkazním materiálem a rovněž se zavazují, že nenapadnou ani nezpochybní důkazní přípustnost úkonů učiněných formou elektronické výměny dat.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je sjednána v rámci kupních smluv jako cena smluvní a bez daně z přidané hodnoty. Kupní cena, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, bude vypočtena v návaznosti na aktuální ceník prodávajícího. S ohledem na proměnlivost cen na vstupech si prodávající vyhrazuje právo ceník průběžně aktualizovat. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
2. Kupující bude hradit kupní cenu ve prospěch prodávajícího hotově při převzetí zboží nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě prodávajícím vystaveném daňovém dokladu – faktury se splatností do 14 dnů od okamžiku jejich vystavení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, když pro potřeby této smlouvy sjednaly smluvní strany, že platí fikce doručení třetím dnem po vystavení faktury prodávajícím, event. třetím dnem po předání faktury prodávajícím k poštovní přepravě kupujícímu. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finanční částky, ke které se den splatnosti váže, na účet prodávajícího specifikovaný ve smlouvě nebo v souvisejícím účetním dokladu (faktuře).
3. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní ceny, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných.
4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý následující den prodlení.
5. V případě důvodných pochybností prodávajícího o platební schopnosti kupujícího je prodávající oprávněn bez předpokladu naplnění jiných dalších práv prodávajícího jednostranně upravit platební podmínky sjednané v kupní smlouvě, zejména zkrátit splatnost, případně požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem.
6. Smluvní strany si mohou dohodnout úvěrový limit pro kupujícího. Do výše takto stanoveného úvěrového limitu pak prodávající bude uvolňovat zboží dle objednávek kupujícího.
7. Do úvěrového limitu se počítají neuhrazené pohledávky prodávajícího za kupujícím, vzniklé z dodávek zboží včetně DPH. Do úvěrového limitu se započítávají i budoucí pohledávky prodávajícího za kupujícím, které vzniknou z akceptovaných objednávek či jinak uzavřených kupních smluv, na jejichž základě má prodávající závazek dodat v budoucnu kupujícímu zboží.

IV. Přechod vlastnického práva ke zboží

1. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího a odklad nabytí vlastnického práva kupujícího ke zboží trvá do doby, kdy kupující zaplatí celou jeho kupní cenu.

V. Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající plně zaručuje, že dodané zboží bude po dobu min. 24 měsíců způsobilé k smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným skladováním a/nebo nesprávnou aplikací s odkazem na návod nebo příslušný technický list zboží. Kupující je povinen postupovat dle návodu a aktuálního technického listu zboží, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Fatra, a.s. umístěné na adrese www.fatra.cz a v sídle prodávajícího.
2. V případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, provedení nebo balení sjednaným podmínkám, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen bezodkladně prodávajícímu oznámit a rovněž hodnověrným způsobem prokázat.
3. Oznámení o vadách musí obsahovat:
– číslo kupní smlouvy (potvrzené objednávky), faktury a dodacího listu,
– popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje,
– počet nebo objem vadného zboží,
– způsob zjištění vady zboží.
4. Součástí oznámení musí být výrobní štítek zboží, bez jeho předložení se reklamace nepovažuje za uplatněnou
5. Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do konce sjednané záruky a uplatnit svůj nárok. Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží nebo ode dne dojití zboží do místa určení. Pokud kupující neoznámí vady ve výše uvedených lhůtách, jeho právo na reklamaci vad zaniká.
6. Jestliže je kupní smlouva vadami porušena podstatným způsobem, může kupující požadovat:
– odstranění vady dodáním zboží bez vad, dodáním chybějícího množství zboží nebo opravou zboží,
– přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupení od kupní smlouvy.
7. Nezvolí-li kupující své právo včas nebo se jedná o nepodstatné porušení dílčí kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny v souladu s ustanovením § 2107 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě vad jakosti předloží kupující prodávající zároveň s uplatněním reklamace vzorek reklamovaného zboží.
8. Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy konstatují, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s kupní smlouvou, činí maximálně částku rovnající se kupní ceně za úspěšně reklamované zboží, sjednané v příslušné kupní smlouvě, k níž se vznik újmy kupujícímu váže.
9. Zboží musí být kupujícím převzato a skladováno s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k poškození zboží.

VI. Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
a) v důsledku vyšší moci; v případě, že vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky.
b) v důsledku zásahu úředních míst, která znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. Za okolnost vylučující odpovědnost se tak považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

VII. Doložka a obligační statut

1. Pokud nebude v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z nich vyplývající, vznikající a související, právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem mezinárodního soukromého práva je vyloučena.
2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v těchto obchodních podmínkách, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
3. Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
4. Tyto obecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito obecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.

VIII. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

IX. Uzavírací doložka

1. Obě strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám, které získaly v souvislosti s obchody podle kupní smlouvy, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo zájmy a práva jedné ze smluvních stran.
2. Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro své marketingové účely.
3. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn k užití předmětů tvořících duševní vlastnictví (zejména fotografie, grafická díla, texty) prodávajícího bez jeho písemného ujednání.

X. Závěrečná ujednání

1. Prodávající si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek bude oznámena zveřejněním na webových stránkách společnosti Fatra, a.s. umístěné na adrese www.fatra.cz a kupující má právo výpovědi kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek při jejich jednostranné změně prodávajícím, a to do jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Obsah kupní smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah kupní smlouvy i jinou formou strany vylučují.
3. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě.
4. Novější obecné obchodní podmínky ruší obecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě obecných obchodních podmínek se posuzují vždy podle obecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

V Napajedlech, dne 14. července 2015

Fatra, a.s.
Ing. Pavel Čechmánek                                             Ing. Luděk Kramoliš, LL.M.
místopředseda představenstva                                 člen představenstva