Kvalita je jako pověst. Těžce a dlouze se buduje, ale ztratit ji lze během chvíle

Kvalita je jako pověst. Těžce a dlouze se buduje, ale ztratit ji lze během chvíle

Kvalita je klíčem k úspěchu

Existují dva typy podniků. Ty, které kladou důraz na kvantitu, a ty firmy, jež naopak berou kvalitu jako klíčový faktor úspěchu. Společnost Fatra v tom má jasno. Přestože podnik disponuje kapacitami, které generují ročně přes 3,5 miliardy tržeb, klade velký důraz na kvalitu, kterou považuje za nosný pilíř svého úspěšného působení na trhu. Naslouchat zákazníkům, vytvářet produkty plně uspokojující jejich požadavky a zajišťující stabilní, dlouhodobou spolupráci – to jsou ukazatelé kvality, kterou Fatra vytváří dle baťovského principu „Náš zákazník, náš pán“. Jak ale udržet kvalitu přes měnící se podmínky na trhu? Fatra na to má vlastní postup, který začíná už před samotnou výrobou.

Investovat do kvality je nutností

Fatra v roce 2017 investovala do modernizace laboratorních zařízení přes 13 milionů Kč. Udržení a měření úrovně kvality je jednou z priorit. Nový stroj Mocon měřící propustnost vodních par, vstřikolis značky Battenfeld k přípravě vzorků, analyzátor těžkých kovů od světoznámého výrobce Bass, digestoře Merci, trhací zařízení Instron či rázové kladivo od stejného výrobce patří k moderním zařízením, kterými disponují laboratoře Fatry umístěné v Chropyni. Tyto přístroje pomáhají nejen při testování a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností vzorků jako je vrubová houževnatost či tahové zkoušky, ale zajišťují konkurenceschopné prostředí generující kvalitní výsledky, které se odrážejí na výsledné kvalitě vstřikovaných a extrudovaných výrobků. Rentgenově fluorescenční spektrometr značky Ametek, UltraScan Pro od výrobce HunterLab, Diamond DSC od PerkinElmer a SI Analytics patří k špičkovému vybavení, které slouží pro testování biaxiálně orientovaných polyesterových fólií značek TENOLAN a FOLAM.

Špičkové vybavení zaručí přesné výsledky

Kvalita je komplexní proces, který začíná již u kontroly vstupních materiálů, tedy primárních surovin. V případě extruze a vstřikování plastů jde o granuláty, u kterých se měří např. index toku taveniny, hustota materiálu, obsah těžkých kovů, mechanické vlastnosti či vlhkost materiálu. Vše probíhá v interních vývojových a testovacích laboratořích. Díky moderní technice, kterou je společnost Fatra vybavena, laboratoř lehce zjistí, zda je materiál vhodný k využití ve výrobě či nikoliv. Rázové kladivo pak s jistotou změří odolnost materiálu proti lomu. Díky vstřikolisu jsou pracovníci schopni nejen vyrobit reprezentativní vzorky, které plnohodnotně odrážejí vlastnosti finálního výrobku, ale také s jistotou určit, zda výsledný výrobek bude dosahovat požadovaných kvalit. Některé kontroly a testy probíhají nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. V případě barevné směsi se pracovníci pomocí spektrometru dozvědí, zda materiál nevykazuje odlišný barevný odstín mezi jednotlivými dodávkami. Tato vstupní kontrola zajišťuje, aby se barvivo s nevhodným odstínem vůbec nedostalo do výrobního procesu a zabraňuje možným finančním i časovým ztrátám. Při testování nových surovin se provádí podrobné testování, které nejen nastaví nové parametry měření, ale zejména rozpozná a eliminuje možné problémy, které by zkomplikovaly výrobní proces.

 

Udržení úrovně kvality je týmová práce

Proces zajištění a udržení kvality zahrnuje kromě oddělení vývojových laboratoří také technickou přípravu výroby, výrobu samotnou, dále oddělení technické kontroly, logistiky, skladové hospodářství a v neposlední řadě prodejní oddělení. Pro společnost Fatra je mimořádně důležité, aby byly dodrženy parametry výrobku, jež zákazník požaduje. Často se výrobky dostávají do prostředí, kde na vlastnostech skutečně záleží. Příkladem mohou být antistatické podlahové krytiny využívané ve zdravotnických zařízeních. Pomocí technické kontroly zkoumající odchylky od nastavených tolerančních mezí se zjišťuje, zda je výrobek v pořádku a tudíž připraven k expedici. Kontrola samotná je podřízena vnitřním předpisům i zkušebním metodikám, které se zakládají na normách ČSN ISO nebo na vnitropodnikových normách. Takto je dán řád, který zabezpečí udržení určité úrovně a srovnatelných výsledků.

Co když výrobek nevyhovuje? Prodat nebo neprodat?!

Pokud všechny kontrolované parametry mezioperační i výstupní kontroly splňují požadované hodnoty, je výrobek označen pracovníky kontroly zeleným štítkem s nápisem VYHOVUJE. Výrobek, u něhož některý z předepsaných parametrů neodpovídá normám, je označen červeným štítkem NEVYHOVUJE. K tomuto výrobku je následně sepsán protokol o neshodném výrobku, který je postoupen k řešení příslušnému technologovi, vedoucímu technické kontroly, prodejci či případně mistrovi. Tyto zainteresované strany se k této skutečnosti vyjádří a následně se určí další postup. Možnými závěry jsou oprava, prodej se souhlasem zákazníka nebo jeho další přepracování.

Tímto systémem se společnost Fatra snaží co nejvíce vyhovět požadavkům zákazníků a dodržovat dojednané kvalitativní parametry. Kvalita a její kontrola jsou komplexním procesem, který jde napříč firemními útvary. Zaručuje nejen odpovědný přístup k udržování kvality či konkurenceschopnosti konkrétního výrobku, ale také spokojenost všech zákazníků.